ప్రధాన ఇతర భారతీయ దేశభక్తి పాటలు

భారతీయ దేశభక్తి పాటలు

  • Indian Patriotic Songs

TheHolidaySpot సమర్పించండి నీటిలో ఇనుము నుండి స్వేచ్ఛ

వందే మాతరం

వందే మాతరం, వందే మాతరం
సుజల సుఫాలా మలయాజ-షితలం
Shashya-shyaamala maataram
వందే మాతరం శుబ్ర-జ్యోత్స్న-పులకితా యామిని
ఫులాకుసుమతి-డ్రమడల శోభిని
సుహాసిని సుమధుర్ భాషిని
సుఖద వరద మాతరం
Vande maataram Koti Koti Kantha Kalakalaninada Karaale
కోటి కోటి భుజై.ర్ధృతఖరకరవలే
అబాలా కేనో మా ఎటో బాలే
బాహుబలాధరినిమ్ నమామి తారినిమ్
Ripudalavarinim Maataram Tumi Vidyaa Tumi Dharma
తుమి హృదయ తుమి మర్మ
త్వం హాయ్ ప్రాణ షరీరే బాహుటే తుమి మా శక్తి
హృదయ తూమి మా భక్తి
తోమారా I ప్రతిమా గాడి
మందిరే మందిర్ త్వాం హాయ్ దుర్గా దశప్రహారనాధారిని
Kamala Kamaladala Vihaarini
Vani Vidyadayini Namami Tvam
నమామి కమలం అమలం అతులం
Sujalam Suphalam Maataram Shyaamalam Saralam Susmitam Bhushhitam
ధరణిమ్ భరణిమ్ మాతరంహిందుస్తాన్ హమారా

సారే జహాన్ సే అచ్చా
హిందూస్తాన్ హమారా
హమ్ బల్బులే (ఎన్) హై (ఎన్) ఉస్కి
వో గుల్సితాన్ హమారా.
పర్బాత్ వో సాబ్సే ఉంచా
హంసయ అ'స్మంక
వో శాంటారి హమారా
వో పాస్బన్ హమారా. గోడిమ్ (ఎన్) ఖెల్టి హై (ఎన్)
జిస్కి హజారో (ఎన్) నాడియా
గుల్షన్ హై జింకి డామ్సే
రక్ష్-ఇ-జినన్ హమారా .. మజాబ్ నహిన్ సిఖాతా
ఆపాస్ మెయిన్ బెయిర్ రాఖ్నా
హిందీ హైన్ హమ్ వాటన్ హై
హిందూస్తాన్ హమారా.

నా భర్త కోసం వాలెంటైన్స్ డే కోట్స్

హోంగే కామియాబ్

హమ్ హోంగే కమియాబ్ (3), ఏక్ దిన్
హో ?? మన్ మెయి హై విశ్వస్, పూరా హై విశ్వస్
హమ్ హోంగే కమియాబ్ ఏక్ దిన్.
హమ్ చాలెంజ్ సాత్-సాత్
దాల్ హాథో (ఎన్) మెయిన్ ఉంది
హమ్ చాలెంజ్ సాత్-సాత్, ఏక్ దిన్
మన్ మెయి హై విశ్వస్, పూరా హై విశ్వస్
హమ్ చాలెంజ్ సాత్-సాత్ ఏక్ దిన్. హోగి శాంతి చారో ur ర్ (3), ఏక్ దిన్
మన్ హై విశ్వస్, పూర హై విశ్వస్
హోగి శాంతి చారో ur ర్ ఎక్ దిన్. నహి దార్ కిసి కా ఆజ్
నహీ భాయ్ కిసి కా ఆజ్
నహి దార్ కిసి కా ఆజ్ ఏక్ దిన్
మన్ మెయి హై విశ్వస్, పూరా హై విశ్వస్
నహి దార్ కిసి కా ఆజ్ ఏక్ దిన్. హమ్ హోంగే కమియాబ్ (3), ఏక్ దిన్
హో ?? మన్ మెయి హై విశ్వస్, పూరా హై విశ్వస్
హమ్ హోంగే కమియాబ్ ఏక్ దిన్.

రాష్ట్ర జాండా అభినందన్

విజయ్ విశ్వ తిరంగ ప్యారా
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా
సదా శక్తి సర్సానే వాలా,
ప్రేమ్ సుధా బర్సాన్ వాలా,
వీరో కో హర్షానే వాలా, మాట్రూ భూమి కా టాన్-మ్యాన్ సారా,
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా. స్వతంత్ర కే భీషాన్ రన్ మెయిన్,
లక్కర్ జోష్ బధీన్
kshan-kshan mein,
దయచేసి చెప్పండి, వారి పెద్ద కుక్కపిల్లల కథ ఏమిటి .....
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా. జండే కే నీచే నిర్భయ్,
రహీ (ఎన్) స్వాధీన్
హమ్ అవిచల్ నిష్చే.
బోలో భారత్ మాతా కి జయ్. స్వతంత్రాత హో ధేయ్ హుమారా
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా. ఆవో, ప్యారే వీరో! అఆవో
దేశ్- ధర్మ్ పార్ బలి-బాలి జావో
ఏక్ సాత్ సబ్ మిల్ కర్ గావో, 'ప్యారా భారత్ దేశ్ హుమారా,
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా. ఇస్కి షాన్ నా జానే పాయే,
చాహీ (ఎన్) జాన్ భలే హి జాయే,
విశ్వ విజయ్ కర్కే డిఖ్లాయే, టాబ్ హోవ్ ప్రాన్ పేలవమైన హుమారా
J ండా ఉంచ రాహీ (ఎన్) హుమారా,
విజయ్ విశ్వ తిరంగ ప్యారా. 'వాలెంటైన్ వారంలో ఏ రోజు 13 ఫీబ్

వాహ్ దేశ్ కౌన్ సా హై?

మన్మోహిని ప్రకృతి కృ జో గో గాడ్ మెయి (ఎన్) బసా హై,
సుఖ్ స్వర్గ్-సా జహాన్ హై, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
జిస్కే చరణ్ నిరంతర్ రత్నేష్ ధో రాహా హై,
జిస్కా ముకుత్ హిమాలయ, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
నాడియా (ఎన్) ప్రపంచానికి వెళుతున్నాడు,
సీచా హువా సలోనా, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
జిస్కే బడే రాసిల్, ఫాల్-కండ్ ?? నాజ్-మేవ్,
సబ్ అంగ్ మెయి (ఎన్) సాజే హై, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

జిస్మే సుగంధ్ వాలే, సుందర్ ప్రసున్ ప్యారే,
దిన్- రాత్ హుస్ రహీ (ఎన్) హై, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
జిస్కే అనంత్ ధన్ సే ధార్తి భార పాడి హై,
సంసార్ కా శిరోమణి, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

సబ్సే ప్రథం జగత్ మెయి (ఎన్) జో సభ థా యషస్వి,
జగదీష్ కా దులారా, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
పృథ్వీ నివాసియోన్ కా జిస్నే ప్రతం జగయ,
శిక్ష్ కియా, సుధారా, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

జిస్మెన్ హువ్ అలోకిక్, తత్వజ్ఞ బ్రహ్మజ్ఞానీ,
గౌతమ్, కపిల్, పతంజలి, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
చోడో స్వరాజ్ త్రునావత్, ఆదేశ్ సే పిటా కే,
వాహ్ రామ్ ది జహాన్ పర్, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

నిహ్స్వర్త్ శుధ్ ప్రీమి భాయ్ బేస్ జహాన్ ది,
లక్ష్మణ్ ?? భారత్ సరిఖే, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
దేవి పవిత్రత కి సీతా జహాన్ హుయ్ థి,
మాతేశ్వరి జగత్ కి, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

ఆధర్ష్ నార్ జహాన్ పార్ ది బాల్-బ్రహ్మచారి,
హనుమంతుడు, భీష్ముడు, శంకర్, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
విద్వాన్, వీర్, యోగి, గురు రాజ్నితికో కే
శ్రీకృష్ణ ది జహాన్ పర్, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

విజయ్, బాలి, జహాన్ కే, బెజోడ్ సుర్మా ది
గురు ద్రోన్, భీమ్, అర్జున్, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?
జిస్మే దాదిచి డాని, హరిశ్చంద్ర, కర్ణ, సే ది,
సబ్ లాగ్ కా హితేషి, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?

పచ్పాన్ కరోడ్ జాన్ హై, సేవక్ సాపుట్ జిస్కే,
భవరత్ శివాయ్ దూజా, వా దేశ్ కౌన్ సా హై?


వాలెంటైన్ మీ భాగస్వామిని ముద్దాడటానికి ఎర్గోనామిక్ జోన్లు డేటింగ్ చైనీయుల నూతన సంవత్సరం వాలెంటైన్ హాట్ హాలిడే ఈవెంట్స్

UK లో అధ్యయనం

చైనీయుల నూతన సంవత్సరం
ప్రేమికుల రోజు
వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ మరియు పిన్‌టెస్ట్ కోసం చిత్రాలతో ప్రేమ మరియు సంరక్షణ కోట్స్
డేటింగ్ యొక్క నిర్వచనం
సంబంధ సమస్యలు మరియు పరిష్కారాలుఏదో కోసం చూస్తున్నారా? Google లో శోధించండి:  • హోమ్
  • మాకు లింక్ చేయండి
  • మీ అభిప్రాయాన్ని పంపండి

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వాట్సాప్ మరియు ఫేస్‌బుక్ కోసం వాలెంటైన్స్ డే ఇమేజెస్
వాట్సాప్ మరియు ఫేస్‌బుక్ కోసం వాలెంటైన్స్ డే ఇమేజెస్
వాలెంటైన్స్ డే ఇమేజెస్ - ఇక్కడ మనకు వాలెంటైన్స్ డే కోసం కొన్ని రోమాంటిక్ ఇమేజెస్, జంట ఇమేజెస్ వాలెంటైన్స్ డే, ప్రేమికుల కోసం వాలెంటైన్స్ డే HD ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. మీరు వాట్సాప్ మరియు ఫేస్‌బుక్ కోసం చిత్రాలతో కోట్స్ పొందుతారు. వాలెంటైన్స్ డే చిత్రాలు, మీమ్స్ లేదా వాట్సాప్, ఎఫ్‌బి, మెసెంజర్, ఫేస్‌టైమ్ లేదా అలాంటి అనువర్తనాల ద్వారా మీరు పంచుకోగల చిత్రాల కోసం చూస్తున్నారా? ఇక్కడ గొప్ప సేకరణ ఉంది.
గణేష్ చతుర్థి అలంకరణ
గణేష్ చతుర్థి అలంకరణ
ది అడ్వెంచర్ ఆఫ్ ది బ్లూ కార్బంకిల్
ది అడ్వెంచర్ ఆఫ్ ది బ్లూ కార్బంకిల్
ఆర్థర్ కోనన్ డోయల్ రాసిన ప్రసిద్ధ షెర్లాక్ హోమ్స్ కథ, తప్పిపోయిన నీలిరంగు కార్బన్కిల్ యొక్క బాటలో సూపర్ స్లూత్ ఉంది.
సింగపూర్ కోసం రంజాన్ ప్రార్థన టైమ్స్
సింగపూర్ కోసం రంజాన్ ప్రార్థన టైమ్స్
రంజాన్ అలంకరణ ఆలోచనలు
రంజాన్ అలంకరణ ఆలోచనలు
రంజాన్ అలంకరణ - మీ ఇంటికి రంజాన్ అలంకరణ ఆలోచనలు. పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని మెరిసే మరియు మెరుపులతో పాటించేలా చూసుకోండి. అలంకరణ ఆలోచనలను పరిశీలించండి మరియు ఈ రంజాన్ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేయండి.
మీ వివాహాన్ని పెంపొందించడానికి చర్యలు. పూర్తి వివాహ జీవితాన్ని గడపండి
మీ వివాహాన్ని పెంపొందించడానికి చర్యలు. పూర్తి వివాహ జీవితాన్ని గడపండి
మీ వైవాహిక జీవితం కఠినమైన పాచ్ గుండా వెళుతుందా? మీ వివాహాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ సాధారణ దశలను పాటించండి.
నాల్గవ పాపం
నాల్గవ పాపం
తమ్లుడ్ కలిగి ఉన్న నాలుగు పాపాల గురించి తెలుసుకోండి మరియు నాల్గవ పాపం ఎందుకు అన్నిటికంటే తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుందో తెలుసుకోండి! మొత్తం మొత్తంలో ఇది ఎందుకు తీవ్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుందో తెలుసుకోండి.